Microsoft Access Microsoft Access
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Miễn phí
4/5

Chương trình chuyên nghiệp này được thiết kế để tạo và chỉnh sửa các cơ sở dữ liệu. Bạn có thể viết và thực hiện các hành động trên diện rộng. Chương trình cũng cung cấp thuật sĩ truy vấn.

 

ver 16.0.5044.1000

Phần mềm văn phòng